ഇടപ്പള്ളിക്കും വൈറ്റിലക്കും ഇടക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ 2 വീട്‌ l House for sale in Ernakulam | Vyttila

0 Просмотры

100 дней без %

Издатель
#NewhouseSaleInErnakulam,#NewHouseSaleinVyttila,#NewHouseSaleInchalikkavattom,#WantedNewHouseInErnakulam,#WantednewHouseinVyttila,#WantednewHouseinchalikkattom,#lookingnewhouseinernakulam,#lookingtobuyanewhouseinvyttila,#lookingnewhouseinchalikkavattom,#Keralarealestate,#keralaProperties,#KochiProperties,#ernakulamProperties,#ernakulam,#houseSaleInKochi,#vyttila,#Chalikkavattom,#Jusmedias
_____________________
New House Sale In Ernakulam
Near Chalikkavattom
2.65 Cent 1550 Sqft 3 BHK
800 m From NH
Asking Price 80 Lakhs
For More Details
Whatspp Or Call
7274001001
8298 003 004
____________________
++++++++++++++++++++
For Loan Enquiry Call 9074 716413
+++++++++++++++++++++

house sale in ernakulam near kundannoor
Категория
Лакшери
Комментариев нет.